اجرای راهبرد جدید در بازار برق نیروگاهی از ابتدای شهریور امسال ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

اجرای راهبرد جدید در بازار برق نیروگاهی از ابتدای شهریور امسال

از ابتدای شهریور سال جاری، "رویه تعیین نیروگاهی آرایش تولید بازار روز بعد" اجرایی خواهد شد.