تلاش روس ها برای تداوم سلطه بر بازار انرژی اروپا ۰۵ آذر ۱۳۹۹

تلاش روس ها برای تداوم سلطه بر بازار انرژی اروپا

آذربایجان و قزاقستان دراین زمینه پیشرو بودند. به زودی پای شرکت‌های غربی در منطقه باز شد. این امر مطلوب روسیه نبود و این کشور همواره از اهرم‌های قدیمی خود در تقابل با غرب استفاده می‌کرد. یکی از این روش‌ها ناامن کردن منطقه و ترساندن شرکت‌های غربی بود. شرکت‌های اقتصادی با تفکر درازمدت نیاز به امنیت و ثبات دارند.