سدهای حوضه کارون ۴ میلیارد متر مکعب ظرفیت خالی دارند ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:

سدهای حوضه کارون ۴ میلیارد متر مکعب ظرفیت خالی دارند

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: بارش‌های اخیر بیشتر در شرق استان بود و سدهای حوضه کارون همچنان به میزان ۴ میلیارد متر مکعب ظرفیت خالی دارند.