مصرف برق دوباره افزایش یافت ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

مصرف برق دوباره افزایش یافت

میزان مصرف برق کشور روز گذشته پس از چند روز کاهش مجدد افزایش‌یافته و به بیش از ۶۵ هزار مگاوات رسید.