مشکلات محیط زیستی با مالچ پاشی، ضرورت بهره گیری از روش های جایگزین ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

مشکلات محیط زیستی با مالچ پاشی، ضرورت بهره گیری از روش های جایگزین

کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست در استان مرکزی اعتقاد دارند که مالچ پاشی در عرصه‌های بیابانی مشکلات زیست محیطی به همراه دارد، بنابراین باید از روش های بیولوژیکی و طبیعی که از دوام بیشتر و آسیب‌های کمتری برخوردارند، استفاده شود.