هوشمندسازی مصرف انرژی با استفاده از اینترنت اشیاء ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

هوشمندسازی مصرف انرژی با استفاده از اینترنت اشیاء

کارشناسان براین باورند که اینترنت اشیاء در صنعت برق سبب باعث صرفه جویی در مصرف انرژی، صرفه جویی در هزینه ها، افزایش قابلیت اطمینان منبع تغذیه می‌شود؛ بنابراین اینترنت اشیا در صنعت انرژی می‌تواند نظارت و نگهداری سیستم‌های انرژی را ساده کند.