نصب ایستگاه پایش کیفی هوا برای استان همدان ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

نصب ایستگاه پایش کیفی هوا برای استان همدان ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: تهیه نمایشگر و راه اندازی ایستگاه های پایش کیفی هوای مورد نیاز این استان نیازمند تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار است.