«ایران» قطب هاب انرژی منطقه، اگر … ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

«ایران» قطب هاب انرژی منطقه، اگر …

موقعیت جغرافیایی و تفاوت ساعات پیک مصرف برق میان همسایگان، ایران را در موقعیت ممتازی برای تبدیل شدن به هاب انرژی در منطقه قرار داده است.