اعزام متخصصان ایرانی برای خاموش کردن آتش مخازن نفتی کوبا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

اعزام متخصصان ایرانی برای خاموش کردن آتش مخازن نفتی کوبا

به دستور وزیر نفت، پس از وقوع حریق گسترده در تأسیسات نفتی کوبا ناشی از صاعقه، گروهی از متخصصان ایرانی برای کمک به این کشور اعزام شدند.