سایه سنگین کرونا بر سر جایگاه‌های سوخت ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

سایه سنگین کرونا بر سر جایگاه‌های سوخت

پمپ‌بنزین‌ها یکی از مکان‌های اصلی شیوع و همه گیری ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت اعلام شده است، اما آن گونه که باید از سوی مردم و مسئولان به آن توجهی نمی‌شود.

سایه سهمگین کرونا بالای سر جایگاه‌های سوخت ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

سایه سهمگین کرونا بالای سر جایگاه‌های سوخت

اجرایی شدن پروتکل های بهداشتی در جایگاه‌های سوخت با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های اجرایی اپراتورها و مالکان جایگاه‌ها بهترین فرصت برای شیوع سریع کرونا را ایجاد می کند.