اوراق نفتی 20 هزار میلیارد ریال به بورس می آید ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

اوراق نفتی 20 هزار میلیارد ریال به بورس می آید

بزرگترین تامین مالی صنایع کشور در سال 97 از طریق بازار سرمایه با هدف توسعه میدان های نفت و گاز با انتشار 20 هزار میلیارد ریال «اوراق منفعت» در روزهای پایانی اسفند ماه انجام می شود.

انعطاف صنعت نفت به سمت بازار سرمایه در جهت تامین مالی پروژه ها ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

انعطاف صنعت نفت به سمت بازار سرمایه در جهت تامین مالی پروژه ها

خواجه نصیری گفت: اوراق منفعت که اخیرا برای پروژه های صنعت نفت منتشر شد، اراده صنعت نفت را برای انتشاراوراق تامین مالی پروژه ها بیشترکرد.