حمایت از جایگاهداران با اهداء محموله های سوخت ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
عضو کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد داد:

حمایت از جایگاهداران با اهداء محموله های سوخت

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی تاکید کرد: وضعیت پیش آمده ایجاب می‌کند دولت برای حمایت از جایگاه‌داران سوخت نیز برنامه داشته باشد و این کمک می‌تواند از طرق مختلفی انجام شود.