۶۷ درصد نیروگاه های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

۶۷ درصد نیروگاه های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد

استاندار تهران با تاکید بر این که باید برای ورود بخش خصوصی به صنعت برق بسترسازی کنیم گفت: ۶۷ درصد نیروگاه های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.