کمک به آمریکا در جلوگیری از آشفتگی بازار نفت ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

کمک به آمریکا در جلوگیری از آشفتگی بازار نفت

دبیرکل اوپک گفت انقلاب شیل آمریکا کمک کرد از یک آشفتگی بزرگ انرژی در جهان جلوگیری شود.