ابداع روشی جدید برای ذخیره انرژی پایدار ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

ابداع روشی جدید برای ذخیره انرژی پایدار

آینده ای با منابع انرژی پایدار می تواند جهان را از تغییرات آب و هوایی ویرانگر نجات داده و قبوض انرژی را کاهش دهد در این راستا دانشمندان روش جدیدی را پیشنهاد داده اند.