نیروگاه‌های برقآبی خوزستان در مدار تولید انرژی برق ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

نیروگاه‌های برقآبی خوزستان در مدار تولید انرژی برق

مدیر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه در ماه‌های گرم بر اساس الگوی بهینه‌سازی تولید حداکثر بهره‌وری در تولید انرژی به عمل خواهد آمد، گفت: یکی از اهداف سدهای بزرگ استان تولید انرژی پاک بوده که نقش مهمی در تأمین مصارف برق و جلوگیری از قطع آن در ساعات پیک مصرف دارد.