انرژی های تجدیدپذیر درمكان های عمومی پایتخت ۰۱ مرداد ۱۳۹۹

انرژی های تجدیدپذیر درمكان های عمومی پایتخت

هفت بوستان انرژی از سال 92 تاكنون با ویژگی های سازگار با محیط زیست برای كاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای در تهران ایجاد شده كه نقشی مهم و اثربخش در ارتقاء كیفیت زندگی شهروندان پایتخت ایفا می كنند.