تغییر اقلیم دسترسی به زیست توده را محدود می‌کند ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

تغییر اقلیم دسترسی به زیست توده را محدود می‌کند

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی می‌تواند دسترسی به زیست توده و انرژی‌های زیستی را محدود کند.