استفاده ۵۰ درصدی از ظرفیت خطوط لوله انتقال فراورده ۱۰ مهر ۱۴۰۱

استفاده ۵۰ درصدی از ظرفیت خطوط لوله انتقال فراورده

رحیمی گفت: بهترین و بیشترین ظرفیت نسبت به عملیات و توان عملیاتی موجود، استفاده از خطوط نفت خام ۶۳ درصد و فرآورده‌های نفتی ۵۰ درصد است.