ناتوانی افغانستان از پرداخت بدهی برقی ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

ناتوانی افغانستان از پرداخت بدهی برقی

تحریم های بین‌المللی علیه طالبان، باعث شده است کشورهای آسیای مرکزی نتوانند پول صادرات برق به افغانستان را دریافت کنند.