فرصت جدید برای انتقال انرژی ایران به اروپا ۰۵ آذر ۱۳۹۹

فرصت جدید برای انتقال انرژی ایران به اروپا

به ویژه اکنون که احتمال تنش بیشتر در منطقه غرب آسیا همکاری‌های اقتصادی و نیاز اروپا به گاز طبیعی منطقه در شرایطی که ترکیه نیز از غرب فاصله گرفته و به روسیه نزدیک شده است، فرصتی هر چند اندک برای بهبود جایگاه ایران در حوزه انرژی منطقه قفقازجنوبی ایجاد کرده است.