از انتقال آب خلیج فارس به کویر تا آبگرفتگی اخیر اهواز ۱۶ آذر ۱۳۹۹

از انتقال آب خلیج فارس به کویر تا آبگرفتگی اخیر اهواز

تا کنون هر سال حق آبه را نسبت به بارندگی دریافت می کنیم و امسال نیز دریافت کردیم و امیدواریم که در سال های آینده نیز این کار انجام شود. ایران و افغانستان دو کشور همسایه و دوست هستند و دارای معاهده ای برای تامین آب هستند که هردو باید به آن متعهد باشیم.