دریای خزر در انتظار سرنوشت دریاچه ارومیه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
خزر به فلات مرکزی می رود

دریای خزر در انتظار سرنوشت دریاچه ارومیه

مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز خزر و دریاچه ارومیه گفت: انتقال آب یک طرح مطالعاتی است که در صورت مثبت بودن نتیجه و صحه‌گذاری سازمان حفاظت محیط زیست، 200 میلیون متر مکعب آب برای مصارف صنعت و شرب به فلات مرکزی منتقل می‌شود.