ردپای انتشار کربن توسط انسان ها کجاهاست؟ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

ردپای انتشار کربن توسط انسان ها کجاهاست؟

محاسبه ردپای کربن یعنی تاثیری را که انسان می تواند روی سیاره بگذارد را تعیین کنیم. این رد پا به عنوان مقدار کل دی اکسید کربن یا CO2 آزاد شده در جو بر اثر نتیجه اعمال و سبک زندگی انسان اندازه گیری می شود.