/اختصاصی نبض انرژی/رفع «مناقشات آبی» در سایه «فناوریهای نوین و آتی نگری» ۰۴ آذر ۱۳۹۹
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران در گفتگو با نبض انرژی:

/اختصاصی نبض انرژی/رفع «مناقشات آبی» در سایه «فناوریهای نوین و آتی نگری»

«کم آبی» بحرانی به شمار می آید که در آینده ای نزدیک عامل اصلی مناقشات داخلی کشورها و همچنین دلیل مناقشات بین المللی خواهد بود.