مصرف نابسامان با «سندجامع گاز» سامان می یابد ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
به زودی

مصرف نابسامان با «سندجامع گاز» سامان می یابد

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به روند نامطلوب مصرف سوخت به‌ویژه گاز در کشور گفت: سند جامع بهینه‌سازی مصرف گاز به‌زودی تدوین می‌شود.