نرخ کارمزد جایگاهداران افزایش یابد ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
عضو شورایعالی انرژی مجلس خواستار شد

نرخ کارمزد جایگاهداران افزایش یابد

عضو ناظرِ مجلس شورای اسلامی در شورای عالی انرژی گفت: با توجه به کاهش مصرف بنزین باید نرخ کارمزد جایگاه داران سوخت افزایش پیدا کند و تصمیماتی که دولت برای کمک به کارگران گرفته باید این کمک‌ها را به جایگاه داران سوخت هم تسری دهند.