تکانه‌های زلزله در مصرف بنزین! ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

تکانه‌های زلزله در مصرف بنزین!

به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اگرچه بعد از زلزله تهران‌، تصاویری از صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های سوخت مشاهده شد اما روند مصرف بنزین تغییری چندانی نداشت و در مقایسه با جمعه هفته قبل تنها با ۲ میلیون لیتر افزایش به ۵۷ میلیون لیتر رسید.  

افزایش مصرف بنزین پس از پایان قرنطینه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

افزایش مصرف بنزین پس از پایان قرنطینه

بدنبال شیوع کرونا، کاهش فوق‌العاده فروش بنزین داشتیم، به طوریکه حتی یک تا دو روز کمتر از ۳۰ میلیون لیتر مصرف شد.