روسیه به جای صادرات، گاز می‌سوزاند ۰۵ شهریور ۱۴۰۱

روسیه به جای صادرات، گاز می‌سوزاند

بررسی شرکت ریستاد انرژی نشان داد روسیه همزمان با کاهش چشمگیر عرضه گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۱ به آلمان، در تاسیسات پورتووایا نزدیک مرز فنلاند، میزان عظیمی گاز طبیعی می‌سوزاند.