کُندی روند نصب کنتورهای هوشمند با افزایش قیمت ۱۹ دی ۱۳۹۹

کُندی روند نصب کنتورهای هوشمند با افزایش قیمت

حاج رسولی‌ها گفت: نصب کنتور هوشمند باید در همه چاه‌ها انجام شود، زیرا نصب نکردن در برخی سبب اعتراض کشاورزان قانونمند می‌شود بنابراین برای اجرای کامل این طرح باید تشکل‌هایی با حضور کشاورزان تشکیل شود.