افزایش ظرفیت تولید با مصرف سوخت کمتر در کشور ۱۲ مهر ۱۳۹۹
اولین گام برای ارتقای راندمان نیروگاه ارومیه

افزایش ظرفیت تولید با مصرف سوخت کمتر در کشور

قرار است همچون واحد نخست، واحدهای دوم و سوم بخش بخار این نیروگاه نیز با توان متخصصان داخلی صنعت برق در سال 1400 به مدار بهره‌برداری وارد شوند و طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در پایان تیرماه سال 1400 و واحد سوم در پایان آذرماه سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.