افزایش صادرات نفتی سپتامبر ایران، هیاهویی در سایه ابهام! ۱۱ مهر ۱۳۹۹

افزایش صادرات نفتی سپتامبر ایران، هیاهویی در سایه ابهام!

ر عمل برخی اتفاقات ممکن است رخ دهد و میزانی که اعلام می شود ممکن است اغراق شده باشد، و شاید دلیل اعلام این آمارها ا ز برخی رسانه های خارجی، به دلیل برخی از ترفندهای احتمالی سیاسی باشد که گذر زمان آن را معلوم خواهد کرد.