جدال آب با «آمایش» حل می شود ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
نماینده مجلس:‌

جدال آب با «آمایش» حل می شود

نماینده اصفهان تاکید کرد که باید درباره آب آمایشی فکر کرد و وزارت نیرو باید این نگاه را اعمال کند.