ایجاد اشتغال پایدار با وجود تأثیر تحریم بر صنعت پتروشیمی ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

ایجاد اشتغال پایدار با وجود تأثیر تحریم بر صنعت پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر اجرای طرح‌های بالادستی برای تأمین خوراک با هدف توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی و از سیاست ایجاد تنوع در محصولات پرمصرف پتروشیمی حمایت می‌شود. ضمن آنکه حمایت از طرح‌های پیشران پتروشیمی نیز در کاهش واردات، افزایش تاب‌آوری صنعت پتروشیمی با ایجاد تنوع تولید محصولات،‌ کاهش چالش‌ها برای صادرات محصولات پتروشیمی، همچنین ایجاد رونق اقتصادی در مناطق داخلی کشور و آمایش سرزمین و سرانجام ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی مؤثر است.