مجوز زیست محیطی ۵۰۰۰ معدن را قبل از واگذاری مجدد بررسی کنید ۰۴ آبان ۱۴۰۱

مجوز زیست محیطی ۵۰۰۰ معدن را قبل از واگذاری مجدد بررسی کنید

یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: باید مشخص شود که اگر قرار بود این ۵ هزار معدن امروز مجوز بگیرند، بازهم با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست همراه می‌شد یا خیر؟