صادرات فرآورده‌های نفتی متوقف نمی شود ۱۰ تیر ۱۳۹۹

صادرات فرآورده‌های نفتی متوقف نمی شود

پهلوگیر سکوی B3 اسکله نفتی لاوان با موفقیت تعمیر و بازسازی و از توقف صادرات فرآورده‌های نفتی جلوگیری شد.