تحقق نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت با هدف رضایت و انگیزش کارکنان ۰۶ آذر ۱۴۰۱
معاون توسعه و آموزش مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت تأکید کرد

تحقق نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت با هدف رضایت و انگیزش کارکنان

معاون توسعه و آموزش مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت را زمینه‌ای برای تحقق رضایت و انگیزش کارکنان این صنعت برشمرد.

تخلف دولت گذشته در توسعه میدان‌های مشترک به قوه قضاییه ارسال شد ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
با رأی مثبت نمایندگان مجلس

تخلف دولت گذشته در توسعه میدان‌های مشترک به قوه قضاییه ارسال شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی به قوه قضاییه درخصوص استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میدان‌های مشترک هیدروکربوری موافقت کردند.