غفلت از طرح جامع مدیریت پسماند در استان قزوین ۱۰ تیر ۱۳۹۹

غفلت از طرح جامع مدیریت پسماند در استان قزوین

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان‌ها باید در استان قزوین مطالعه و تدوین شود که متاسفانه این کار هنوز صورت نگرفته است.