تولید ارزانتر نفت با استفاده از پنلهای خورشیدی ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

تولید ارزانتر نفت با استفاده از پنلهای خورشیدی

شرکت شورون در منطقه آفتاب خیز کرن والی کالیفرنیا راهی برای استفاده از یکی از برنامه های انرژی پاک این ایالت برای کاهش هزینه استخراج نفت پیدا کرده است.