مصاحبه جالب و خواندنی استاد ممتاز کشور ۱۹ دی ۱۳۹۹

مصاحبه جالب و خواندنی استاد ممتاز کشور

خیال خام رسیدن به دروازه تمدن بزرگ با دلارهای نفتی/ چرا خام‌فروشی نفت مانع پیشرفت کشور است؟