بررسی نظرات موافقان و مخالفان اساسنامه جدید شرکت ملی گاز/مشکل اصلی کجاست؟ ۰۵ شهریور ۱۳۹۸

بررسی نظرات موافقان و مخالفان اساسنامه جدید شرکت ملی گاز/مشکل اصلی کجاست؟

مشکل اصلی ساختار معیوب حکمرانی در حوزه انرژی است و در نتیجه، اصلاح ساختار حکمرانی بخش انرژی کشور اولویت بالاتری نسبت به اصلاح ساختار شرکت ملی گاز دارد.