یک درصد ازدیاد برداشت، ۸۰۰ میلیون بشکه تولید نفت را افزایش می‌دهد ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

یک درصد ازدیاد برداشت، ۸۰۰ میلیون بشکه تولید نفت را افزایش می‌دهد

مدیر عامل سابق شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: ذخایر باقیمانده نفت در کشور ما حدود 80 میلیارد بشکه ثبت شده است و در صورت افزایش ضریب بازیافت به میزان هر یک درصد عدد بزرگی برداشت خواهیم داشت یعنی تولید حدود 800 میلیون بشکه افزایش پیدا خواهد کرد.