تامین نیاز داخلی با پتروشیمی اروند ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

تامین نیاز داخلی با پتروشیمی اروند

مدیرعامل پتروشیمی اروند گفت: با وجود همه هزینه‌هایی که این شرکت برای توسعه بازارهای صادراتی انجام داده، حاضر است برای تنظیم بازار داخل از صادرات خود بگذرد.