روحانی توپ را به زمین حریف انداخت ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

روحانی توپ را به زمین حریف انداخت

روحانی توپ را به زمین حریف انداخت و از مخالفان راه حل خواست.