سطح دانش مدیران در زمینه محیط زیست باید افزایش یابد ۰۲ مرداد ۱۴۰۱
معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست:

سطح دانش مدیران در زمینه محیط زیست باید افزایش یابد

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید سطح دانش مدیران در زمینه محیط زیست افزایش یابد تا بتوانیم محیط زیست را به جایگاه واقعی خودش بزسانیم.