اجازه نمی دهیم تالاب انزلی به دریاچه ارومیه دیگری تبدیل شود ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور:

اجازه نمی دهیم تالاب انزلی به دریاچه ارومیه دیگری تبدیل شود

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به اینکه دیدگاه دولت نسبت به تالاب انزلی ملی است، گفت: اجازه نمی دهیم تالاب انزلی به دریاچه ارومیه دیگری تبدیل شود.