آمایش سه میلیون هکتاری عرصه های طبیعی شمال کشور به مرحله اجرا رسید ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:

آمایش سه میلیون هکتاری عرصه های طبیعی شمال کشور به مرحله اجرا رسید

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت : آمایش سه میلیون هکتار از عرصه های طبیعی شمال در قالب ۱۰۴ حوزه آبخیزداری و با تشریح ۹ کاربری جدید در قالب ۷۵ لایحه مطالعاتی انجام و به مرحله اجرا رسیده است.