صادرات گاز آمریکا نصف شد ۰۷ تیر ۱۳۹۹

صادرات گاز آمریکا نصف شد

صادرات گاز آمریکا به نصف کاهش یافت و بسیاری از خریداران گاز آمریکا سفارشات خود را لغو کرده اند.