نبود جریمه و خسارات در اختلاف گازی ترکمنستان ۱۴ تیر ۱۳۹۹

نبود جریمه و خسارات در اختلاف گازی ترکمنستان

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد: در رای اختلاف گازی با ترکمن گاز هیچ جریمه و خساراتی در کار نیست، رقم بدهی از سال ۱۳۸۸ تعیین شد.