آب سد کرخه برای اراضی کشاورزی دهلران رهاسازی شد ۰۶ اسفند ۱۴۰۱

آب سد کرخه برای اراضی کشاورزی دهلران رهاسازی شد

معاون بهبودات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: آب سد کرخه از طریق تونل انحرافی دشت عباس برای اراضی پایاب این سد پس از یکسال راه سازی شد.